Recruitment


ยินดีต้อนรับสู่อาชีพที่ปรึกษาการเงิน
Gen Y Opportunity
Megga trend, Blue Ocean, Dominant, Bigger Size,

High Barrier, Hight Quality Candidate


              
        ขอแนะนำอาชีพใหม่ 
        อาชีพที่ปรึกษาการเงิน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวางแผน
         ทางการเงิน 
       wealth management แบบองค์รวม 
1 การตรวจสุขภาพด้านการเงิน 
2. การจัดทำบัญชีทรัพย์สินหาความมั่งคั่ง
3. การคำนวณหามูลค่า ชีวิต พิการ ฉุกเฉิน โอกาสเจ็บป่วย โรคร้ายแรง
4. การคำนวณมูลค่าเพื่อหาความสามารถ จัดการคนหาเงินเก่ง จัดการใช้เงินเป็น จัดการเก็บเงินให้อยู่ จัดการรู้ช่องลงทุน
5. การวางแผนภาษี เพื่อประหยัดภาษี บุคคลธรรมดา
6. การวางแผนภาษี นิติบุคคล และ keyman
7. การวางแผน Re Finance บ้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งหนี้ที่มีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
8. การวางแผน ล่วงหน้าการประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย ทรัพย์สิน ความซื่อสัตย์ 
9. การวางแผนเพื่อการศึกษาบุตร ทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่
10. การวางแผน เกษียณ ด้วยมูลค่าเงินตามเวลา และเทคนิคสมัยใหม่
11. การวางแผนการลงทุน ใน กองทุนรวม ตราสาร หุ้น และ forex
12. การวางแผนการส่งต่อทรัพย์สิน และมรดก

ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น
เพียงคุณ
                1. อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา รักการเรียนรู้ 
        บุคลิกดี สู้งาน ต้องการความก้าวหน้า
                2. ต้องสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตวินาศภัย
        และใบอนุญาต IC License จาก กลต. สามารถทำการสอบ
        เรียงตามลำดับ
               3. ศึกษางานขายแบบพื้นฐานของตัวแทน 
        Tradditional Product, starter couse , กองทุนรวม Fund, 
        Unitlink Product
                4. เข้ารับการสนับสนุนให้ทำการตลาด online 
         ด้วยการทำ website และติดตั้งระบบการตลาดแบบดึงดูด
         Attraction Marketing ลิขสิทธิ์ของหน่วยดำเนินการอยู่
                5. ใช้เครื่องมือโปรแกรม Wealthplus on ipad  เพื่อให้คำปรึกษา
         และวางแผนทางการเงิน แบบครบวงจร ลิขสิทธิ์ของหน่วย
                6. สนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเอง ด้วยการเข้าเรียนหลักสูตร มาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักวางแผนการเงิน   นานาชาติ  FChFP และ CFP


อย่ารอช้า โอกาสดีไม่มีมาบ่อย ลงชื่อเข้ามาเพื่อรับการติดต่อกลับ
หรือรับการสัมภาษณ์ และเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ 
สำหรับคนที่มี IC License มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
และ แต่ละท่านสามารถ เข้าโปรแกรม FA หรือ Financial Adviser 
หรือโปรแกรมที่ปรึกษาการเงินเพื่อรับเงินเดือน
ในระยะเริ่มต้นเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายกรณีย้ายเปลียนงาน
ท่านสามารถเลือกโปรแกรมรับเงินเดือน 10,000 , 15,000 
จนถึง 100.000 สำหรับ FA Prime
                2.ใบอนุญาต หรือบัตรผ่านประตู ของที่ปรึกษาการเงิน
        ต้องสอบใบอนุญาตตัวแทน ใบอนุญาตวินาศภัย 

        และใบอนุญาต IC License จาก กลต. สามารถทำการ
        สอบเรียงตามลำดับสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
         50 ข้อ เมื่อสอบผ่าน ก็สามารถออกรหัสตัวแทน

       เป็นตัวแทนขาย และ บริการ ด้านการประกันชีวิต 
       การประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ประกันบำนาญ 
       ประกันกลุ่ม ประกันโรคร้ายแรงต่างๆ

                สอบใบอนุญาตประกันวินาศภัย จำนวน 120 ข้อ
       เพื่อขายและให้บริการด้านการประกันภัยบ้าน อาคาร
       รถยนต์ ทรัพย์สิน ความรับผิดอาชีพ ประกันความซื่อสัตย์
       ประกันภัยขนส่งต่างๆ 

               สอบใบอนุญาต IC License 120 ข้อ เพื่อขึ้นทะเบียน
        เป็นผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ กับ กลต. สามารถขาย

        กองทุนรวม และหุ้น ตลอดจนตราสารต่างๆ จัด port folio
         เพื่อลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญสามารถ 

        ขออนุญาตผ่าน คปภ เพื่อขายผลิตภัณฑ์ unit link
        ซึ่งเป็นประกันชีวิตควบการลงทุนได้ด้วย
                                      

                              3. การทำงาน
         เริ่มตันจากการศึกษางานขาย การออกขาย เพื่อสร้าง
        ผลผลิต ให้มีผลงานและรายได้ รู้จกตั้งเป้าหมาย

      และกลยุทธ์การสร้างตลาดให้มีลูกค้าทุกเดือน 

      หลังจากนั้นก็ขยับตัวเองขึ้นในแนวที่ปรึกษาการเงิน

       ในด้านต่างๆ เช่น กองทุนคุ้มครอง กองทุนการศึกษาบุตร
       กองทุนเกษียณ กองทุนสุขภาพ และที่สุดปรับเปลี่ยนตัวเอง
     ให้เป็นนักวางแผนการเงิน อยู่บนสุดของห่วงโซ่ธุรกิจ

                  เข้าหลักสูตร Pass
      ศึกษางานขายแบบพื้นฐานของตัวแทน Traditional Product
      ได้แก่แบบประกัน แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์  
      แบบชั่วระเวลา แบบบำนาญ แบบ universal life 

      และสัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ 

      อุบัติเหตุ โรคมะเร็งและโรคร้ายแรง ทุพพลภาพ
      และการยกเว้นเบี้ยประกันภัย การใช้เทคนิค

      และขั้นตอนการขาย ศึกษาเบื้องต้นจาก 5 กลยุทธ์ 

       10 บทเรียน การขายประกันขั้นเทพ ตามลิงค์ด้านล่าง
                     starter couse
       เพื่อเรียนรู้เรื่องการเงิน เงินเฟ้อ เงินฝืด ปิรามิด
       ทางการเงิน  การบริหารความมั่งคั่ง การสร้างความมั่งคั่ง

        การป้องกันความมั่งคั่ง การเพิ่มเติมสะสมความมั่งคั่ง 

       การส่งต่อความมั่งคั่งไปยังบุตรหลาน การบริหารภาษี

       การหาเงินเก่ง ใช้เงินเป็น เก็บเงินให้อยู่ รู้ช่องลงทุน
        การขายแบบที่ปรึกษาการเงิน 

               Fund กองทุนรวมและ Unitlink Product
         เพื่อเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตควบการลงทุน 
         unit link การจัด port folio  ของกองทุนรวม 

       เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความเสถียรของผลตอบแทน
       เน้นความมั่นคง ก่อนที่จะมั่งคั่ง ข้อดีข้อเสีย ข้อจำกัดต่างๆ 

       เพื่อวางแผนแต่ละเรื่องให้เหมาะกับลูกค้า เรียนรู้การซื้อ
       การขายแบบ dollar cost หรือ DCA เรียนรู้การตัดขาย

       ทำกำไรหรือการช้อนซื้อ ด้วยระบบอัตโนมัติ AR 

       หรือ auto rebalancing 

                          UDR

         และการเรียนรู้ สัญญาเพิ่มเติมระบบ UDR ซึ่งเป็น
         สัญญาเพิ่มเติมแบบใหม่ที่เบี้ยประกันไม่สูงขึ้นตามอายุ 
         เหมือนแบบทั่วไป และกรณีไม่ใช้ก็กลายเป็นเงินออม


                    4การ Coaching แบบพิเศษ
        เข้ารับการสนับสนุนให้ทำการตลาด online 
        ด้วยการทำ website และติดตั้งระบบการตลาดแบบ
        ดึงดูด Attraction Marketing  ท่านจะได้รับการเทรน 
        
         เรื่องการ brandingตัวเองบนโลก onlines
        ด้วยการทำ website ส่วนตัว โดยผมสอนเอง 

         พร้อมกับสอนและติดตั้งระบบแม่เหล็ก การทำตลาด
       แบบดึงดูด Attraction Marketing เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าสู่
       ระบบการ branding ตัวเอง

       ลองเข้า google แล้ว search หาชื่อสกุลตัวเองลองดูว่า
       มีชื่อเราขึ้นมาหรือไม่ มันคือการทำตลาดแบบหนึ่ง
                           Trust building คุณลองคุยกับคน
       ให้เชื่อคุณโดยให้เขาซื้อจากคุณ ในราคาแพงๆ
       ว่าเขายอมซื้อไหม คนเราถ้าลองไม่เชื่อใจกัน

       จะเอาแม่น้ำ10สายมาพูดสุดท้ายก็ไม่เชื่ออยู่ดี 
       เห็นคนอื่นโน่นดีกว่า
                           wealth creation ไม่ถูกสร้างแค่รู้จัก 
       ไม่เคยพูด ไม่เคยเอ่ยปากว่าเราทำงานอะไร ขั้นตอน
       ทำงานเป็นอย่างไร ปล่อยให้เขาได้ยินมาจากคนอื่น 

           เธอๆ มีคนเข้ามาขอพบที่ออฟฟิส บอกว่าเป็นที่

       ปรึกษาการเงิน เขาบอกว่า มีแบบประกันที่มีโอกาส
       ได้รับผลตอบแทนสูงมากและให้สิทธิซื้อสุขภาพที่
       เบี้ยคงที่ไม่ขึ้นตามอายุด้วยนะแถมถ้าไม่ได้ใช้
       ยังกลายเป็นเงินออมด้วย ฉันว่าจะทำพรุ่งนี้ 
       สัก แปดแสนบาท ของเธอไม่เห็นมี 
                ถ้าเราไม่สร้างเขาจะรู้ไหม
                 ระบบ attraction คือระบบการให้ความรู้ 
       การให้คุณค่าแก่ผู้เรียน แบบอัตโนมัติ จนแน่ใจ

       ค่อยตัดสินใจมาเป็นตัวแทน หรือลูกค้าเรา
       หรือเป็นรายชื่อที่ยอมรับ การทำตลาดของเรา 
       เหมือน line@
                ระบบ attraction คือระบบทำการตลาดออนไลน์
       แบบแม่เหล็กแบบหนึ่ง ที่ผู้มุ่งหวังต้องค้นหาผ่าน
       สื่อที่หลากหลาย เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ

       เมื่อเขาพบ สิ่งที่เน้นให้คุณค่ากับผู้คนก่อน 
       ให้ความรู้ก่อน ให้คำปรึกษาก่อน จนเขาแน่ใจ
       จึงตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้ากับเราก็ได้ 

       สมัครหรือไม่สมัครกับเราก็ได้ โดยเราติดตั้ง

       ระบบ autoresponse ให้มันทำงานส่งจดหมาย

       หรือบทความ ตามลำดับไปให้ลูกค้าอ่าน 

       ซึ่งช่องทางและเครื่องมือที่ใช้จะประกอบด้วย 
         website หรือ webblog ที่สร้างเองแบบฟรีเป็นศูนย์
       บัญชาการและกระจายblog ลูก เพื่อประสิทธิภาพ

       ของการกรองผู้มุ่งหวัง ด้วยการเน้นเรื่องเฉพาะ 

       และส่วนของระบบออโต้ เราต้องสร้างบทความ
       ที่เป็น concept กะทัดรัด เป็นช็อต เพื่อให้ผู้มุ่งหวัง

         นำไปใช้ได้จริง  มีสิ่งประกอบที่เป็นจริงเช่นวิดิโอ 

       เรียงร้อยให้ดึงใจให้อยากรู้ต่อ  สุดท้ายก็ปิดการขาย
       ด้วยการชวนให้ซื้อหรือสมัคร ด้วยการล็อกอินกลับอีกครั้ง

         ซึ่งระบบนี้มีใช้กันมากในต่างประเทศ ในประเทศไทย
         มีการใช้กันน้อย  ส่วนใหญ่เป็นการขยายงานพวก
         ขายตรง แต่ผมเอามาใช้ในระบบประกันชีวิต
         ตามประสาคนคิดเล่นๆว่า

         ต้องมีคนมาขอซื้อประกันซิน่า  แบบ เข้าแถวกันมาเลย
         ต้องมีคนมาขอทำธุรกิจกับเราซิน่า  แบบต่อแถวกันมาเลย 

        สนุกเลือก แม้เวลาที่เราหลับอยู่ ระบบก็ชวนหรือขายแทนเรา
        ตื่นขึ้นมาก็มีคนต่อแถวมาทางอีเมล์ หน้าที่เราแค่คอยสกรีน
        เอาที่ใช่ ประมาณนี้ครับ
                ระบบ attraction มี 2 ส่วน คือ web building
                       form relation
                        tag optimization
                        promote skill
            ดังนั้นต้องสร้างเวปไซท์ ด้วยตนเองได้

                      ส่วนที่ 2 เป็นระบบการกรอง prospect 
        หรือ lead generation  ด้วยการสร้าง capture page 
        หรือ Landin page ติดตั้งระบบตอบรับอัตโนมัติ
          autoresponseder พร้อมทดสอบระบบ 
        
            ซึ่งทั้งหมดนี้ ผมสอนเอง
          ก่อนเข้าสู่ระบบ attraction เรามาลอง branding
        ตัวเองแบบง่ายสุดที่ google จะเห็นเรา 
        ด้วย google plus เป็นสิ่งแรกที่จะมีชื่อเราบนโลกออนไลน์
                            

                      5ใช้เครื่องมือโปรแกรม Wealthplus
              เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงิน แบบครบวงจร
           โปรแกรม wealthplus เป็นโปรแกรมใช้วางแผนการเงิน
           แบบบ้านๆ

             ที่ผสมผสาน ระหว่างแนวคิดของ cfp และ fchfp 
          ไม่มีพิษไม่มีภัยใด ไม่กล่าวถึงบริษัทใด เป็นรูปแบบ
          การค้าหาเป้าหมายทางการเงิน

             เพื่อให้ที่ปรึกษาวางแผนกับลูกค้าโดยหาผลิตภัณฑ์
             มาแนะนำอีกที  ซึ่งสามารถวางแผนแบบองค์รวม 
             สามารถจัดทำเป็นเล่ม

          เพื่อส่งให้ลูกค้า แล้วเก็บค่าดำเนินการ ได้เลย โดยที่
          ลูกค้าสามารถนำไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใดก็ได้

            หรือจะเป็นการวางแผนแบบแยกส่วน เช่น กองทุนค่า
            ความสามารถ กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนเกษียณ 
          การลงทุนในหลักทรัพย์

         การรีไฟแนนซ์ การวางแผนภาษี ก็สามารถวางแผน
           ได้แบบครบถ้วน

            หรือ จะเปิดการขายแบบเร่งด่วน เหมือนขายผลิตภัณฑ์
            ทั่วไป ที่ไม่ต้องการเวลามาก ต้องการปิดการขายอย่างรวดเร็ว 
          ก็สามารถใช้ บางชีตสร้างปัญหา และปิดการขายได้เลย 
          เช่นหน้า cmpd ci

            แนวคิดและแนวทางที่สร้างโปรึแกรม ทำโดยผู้ปฏิบัติ
         เพื่อเอาไปปฏิบัติได้จริง และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
         พร้อมกับ รับข้อเสนอแนะปรับแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์
         ได้อย่างรวดเร็ว

            plateform ที่ใช้ ก็ใช้รันบน excel ที่สามารถนำฟังค์ชัน
         ทางการเงิน มาใช้อย่างสะดวก ไฟล์เล็ก เปิดใช้บน
           ipad iphone notebook pc ได้ทันที

           แสดงความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งสามารถ capt หน้าจอ
         หรือส่งชีตให้ลูกค้าทางออนไลน์ได้ทันที ด้วยหลัก 
           anytime anywhere  ล้ำสมัยไม่ต้องพกของหนัก

            ปลดล็อกการใส่ token key ผมจะเชื่อใจในที่ปรึกษา
          การเงิน โดยล็อกเฉพาะ ชื่อนามสกุล ตำแหน่งหรือ
          คุณวุฒิ เพื่อความเชื่อถือ เบอร์โทร และ email เท่านั้น 

         การล็อกเพื่อให้การนำเสนอแสดง ความเป็นมืออาชีพ
         ต่อหน้าลูกค้า ชืีอที่ปรึกษาจะติดไปทุกหน้า
         ไม่ได้ล็อกเพื่อป้องกันคนอื่นใช้โปรแกรม เพราะผมเชื่อ
         ในความมีจริยธรรมของที่ปรึกษา

           การอัพเดท ท่านที่ได้รับโปรแกรมตั้งแต่ v1 จะได้รับการ
           อัพเดทโปรแกรม ฟรีคลอดชีพ จนกว่าลิขสิทธิ์จะเปลี่ยนมิอ
           ตามเวลาที่กำหนด หรือการเลิกใช้โปแกรมหรือมีเหตุ
           ที่ต้องเลิกใช้ การอัพเดทก่อนเวลา มีค่าใช้จ่าย          โปรแกรมแบบบ้านๆ ทีจะทำให้อาชีพที่ปรึกษาเป็นเรื่องง่าย
          และชาวบ้านชาวเมืองจะได้มีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง

               

          6. Profestional สนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเอง
          ด้วยการเข้าเรียนหลักสูตร นานาชาติ FChFP และ CFP
            FChFP (Fellow Chatered Financial Practitioner)

          หรือ หลักสูตรมาตรฐานระหว่างประเทศ รับปริญญา
          จากองค์กร APFINSA ของ Asia Pacific 
          ค่าเรียน 35,000 บาท มีความยากมากกว่า IC 
          ประมาณ 50%

              CFP (Certified Financial Planner) เป็นหลักสูตร
           นักวางแผนการเงินระดับโลก เรียน 6 module
           ในประเทศไทย มี CFP ประมาณ 111 คนเท่านั้น
           ค่าเรียน ละ 15,000 บาท และต้องสอบให้ผ่าน 
             4 paper ความยาก 95%
        


อย่ารอช้า โอกาสดีไม่มีมาบ่อย ลงชื่อเข้ามาเพื่อรับการติดต่อกลับ
หรือรับการสัมภาษณ์ และเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ 
สำหรับคนที่มี IC License มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
และ แต่ละท่านสามารถ เข้าโปรแกรม FA หรือ Financial Adviser 
หรือโปรแกรมที่ปรึกษาการเงินเพื่อรับเงินเดือน
ในระยะเริ่มต้นเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายกรณีย้ายเปลียนงาน
ท่านสามารถเลือกโปรแกรมรับเงินเดือน 10,000 , 15,000 
จนถึง 100.000 สำหรับ FA Prime